Nieuwsberichten 2021

Wanneer gaan we weer normaal doen? (februari/maart)
Een zeer welkom winterweekje in beeld (15 februari)


Wereldwijde paniek om een virus met een IFR van 0,23%
Naar boven
vanaf maart 2020

Half maart was Nederland (bijna) unaniem van mening dat premier Rutte namens erkende virologen de juiste maatregelen aankondigde tegen de dreigende overloop van coronapatiënten op de IC-afdelingen. Men koos voor een zogenaamde intelligente lockdown mede om de groepsimmuniteit een kans te geven en zo het snelst weer van het virus verlost te zijn en terug te keren naar het normale leven. De eerstvolgende weken piekte zoals verwacht het aantal besmette patiënten en maakten de IC-medewerkers overuren wat hen (tijdelijk) vanuit de anonimiteit in de spotlights plaatste.
Ergens in die periode heeft er een omslag in het land plaatsgevonden, mogelijk mede in de hand gewerkt door vergelijkbare corona-pieken in andere Europese landen.
Het idee van groepsimmuniteit werd losgelaten en de anderhalvemeter-maatschappij deed zijn intrede. Maar tegelijkertijd kwamen steeds meer bewijzen naar buiten dat de ingevoerde maatregelen geen wetenschappelijke basis hadden en bovendien een niet-proportionele maatschappelijke schade veroorzaakten op psycholisch, economisch èn gezondheidsgebied.
Doemscenario`s vanwege (veel te) hoog ingeschatte IFR-percentages met bijbehorende miljoenen doden, vluchtelingendrama`s en uitpuilende IC`s kwamen allemaal niet uit. Rectificaties kwamen er niet, integendeel, de MSM schroomde niet de angst voor het virus continue op te voeren zonder het in de context te plaatsen van bijvoorbeeld andere griepseizoenen.
Een aantal controversiele issues in een notedop:

Hoe ernstig is het virus
-Covid-19 is een gewoon virus in de zin dat het een vergelijkbare sterftekans heeft als een griepvirus (IFR van 0,23%). Onder de 70 jaar is het in de orde van 0.05%. Het behoort dus absoluut niet tot de categorie A, zoals het in eerste instantie wel gebracht werd door de WHO.
Artikel WHO over IFR Covid-19

Hoe vindt besmetting plaats
-Omvangrijke besmettingen breken alleen binnenshuis uit met gebrekkige ventilatie (oorzaak zijn de zogenaamde aerosolen en niet de grote druppels). Dit wordt eind maart al gesignaleerd door o.a. de daarom verketterde Maurice de Hond. Het anderhalve meter afstand houden in de buitenlucht is om die reden volkomen onnodig. Laat staan het desinfecteren van boodschappenwagens en andere voorwerpen.
Superspread events
Casus de Tweemaster

Wanneer immuniteit
-Het virus is niet nieuw, er zijn al vóór de uitbraak van covid-19 antistoffen bij mensen aangetroffen. Bovendien hebben we sowieso al een natuurlijke resistentie. Niet iedereen raakt besmet (slechts 1/4) en van dat kwart wordt ca de helft (licht) ziek. Daarvan overlijdt ca. 0,5 procent, voor verreweg het grootste deel 70-plussers met onderliggende ziektes. Uitgaande van de huidige situatie (februari 2021) mag er van uit worden gegaan dat de natuurlijke (groeps)immuniteit tegen covid-19 bijna bereikt is.
Mike Yeadon over groepsimmuniteit

Vaccin of medicijn
-Reeds kort na de eerste uitbraak in maart werden er veelbelovende resultaten geboekt met het malariamedicijn hydroxychloroquine (Limburgse arts Rob Elens) maar door een alarmerend artikel in de Lancet kwam dit middel in een kwaad daglicht te staan. Betreffend artikel bleek echter dermate snel gepubliceerd te zijn dat het halsoverkop weer moest worden ingetrokken. Daarentegen gaven vrijwel alle onderzoeken die gedaan werden met hydroxychloroquine - in combinatie met zink en vroege toediening - een hoopvol resultaat bij covid-19-patiënten. Later bleek ook het anti-parasitaire medicijn ivermectine uitstekende resultaten te geven. Nieuwste ontdekking komt uit Israël (EXO-CD24).
De aandacht in de media ligt en lag echter volledig bij de vaccins, die vanaf einde 2020 beschikbaar kwamen. Rijkelijk snel voor een vaccin dat normaal een testtijd van minimaal 5 jaar heeft en zeker voor een vaccin dat werkt op een andere basis dan de traditionele vaccins. Eigenlijk moet hier gesproken worden van gentherapie. Wat betreft de korte termijn zijn er sinds de start van de vaccinaties meedere gevallen bekend van sterfgevallen na het toedienen van het vaccin. Dat contrasteert sterk met de goede resultaten die geboekt werden met genoemde erkende medicijnen.
De farmaceuten stellen zich bij voorbaat niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen op de lange termijn wat verontrustend is gezien eerdere tragische mislukkingen van experimentele vaccinaties.
Ziekenhuis Israël ontdekt veelbelovend medicijn

PCR-test
-Wellicht het meest choquerend en met verstrekkende gevolgen zijn de conclusies die getrokken worden op basis van de PCR-test. Pas na de zomer begon deze test aan een opmars terwijl hij reeds begin 2020 beschikbaar was. Basis was een wetenschappelijk artikel van januari 2020 waar o.a Marion Koopmans haar goedkeuring aan had gegeven. Op een moment dat covid-19 nog niet aanwezig was in de westerse wereld. Dat artikel verloor later in het jaar al zijn geloofwaardigheid middels onderstaand artikel van Pieter Borger en vele andere wetenschappers op basis van een tiental aangestipte flagrante testfouten. Belangrijkste gevolgtrekking was dat bij het nu gebruikte aantal van 35 cycli de test in 97%(!) van de gevallen een vals positieve uitslag geeft. Dat strookt met de situatie in de praktijk van positief geteste mensen die de dag erna weer negatief zijn.
Het betekent dat het fundament van alles rondom covid-19 wegvalt. Is een geregistreerde covid-19 dode uberhaupt wel besmet? De kans is het grootst dat hij dat dus niet is.
Peer-reviewed artikel van Pieter Borger

Effectiviteit maatregelen
-Zoals al eerder gesteld heeft de anderhalvemeter maatregel buiten geen enkel bewezen nut. Ook binnen mag het echter een totaal willekeurige afstand genoemd worden. Aangetoond is bijvoorbeeld dat onder slechte condities de besmetting ook plaats kan vinden op 5 meter afstand. Bij goede ventilatie kan dus op normale afstand met elkaar gecommuniceerd worden (dat is trouwens niet veel minder dan anderhalve meter). Uiteraard dien je bij hoest- en koortsklachten anderen te ontzien. Dat is nooit anders geweest. Wetenschappelijk is er in ieder geval geen enkel bewijs dat iemand die zonder klachten is uberhaupt een besmetting kan overdragen.
Zoals van Dissel en vele anderen al vaak gezegd hebben: het dragen van niet-medische mondkapjes heeft geen enkele toegevoegde waarde op de bestrijding van een virus. Ze gaan er dwars doorheen en omheen. Het is dus slechts een symbolische maatregel, die wel angst uitstraalt en een overmaat aan CO2 doet inademen.
Over het algemeen is er geen enkel verband aangetoond tussen ingevoerde lockdowns en een daaruit resulterende afname van besmettingen.
Zweden versus Duitsland
National Bureau of Economic Research over ineffectiviteit maatregelen

Gevolgen maatregelen
- Handen wassen, afstand houden, het dragen van mondkapjes, het mijden van fysiek contact en het thuiszitten zonder te sporten werkt averechts op de weerstand van mensen. Juist door in aanraking te blijven komen met bacteriën/virussen, buitenlucht op te snuiven, te bewegen en gezond te eten (incusief vitamine D) houden we een eeuwenoud afweersysteem actief dat goeddeels bestand is tegen de miljarden indringers.
Het negatieve effect wordt enorm versterkt door het aanhoudende angstzaaien dat plaatsvindt in de nieuws- en praatprogramma`s en helaas ook in de zogenaamde `objectieve` landelijke pers als de Volkskrant en de NRC (waaraan even betreurenswaardig ook enkele Bekende Artsen en Virologen hard meedoen). Het is algemeen bekend hoe destructief angst is op de weerstand van de mens.
Dat zijn dan nog slechts de directe gezondheidsgevolgen. Wat te denken van de gemoedstoestand van al die MKB`ers zonder werk en inkomsten, ouderen die worden opgesloten, jeugd met minimale sociale contacten, en het ontbreken van het bindende verenigingsleven? En van de afname van het aantal vroegtijdige opsporingen van kanker en andere ernstige ziektes? En van de angst die velen tegenwoordig voor de medemens hebben zodat elke spontaniteit uit de dagelijkse contacten verdwenen is?
Om nog maar te zwijgen over de toename van hongersnoden met miljoenen slachtoffers in landen die wat verder van ons af staan.
Interview Ira Helsloot bij BNR
Erik Scherder en bewegen als remedie

Censuur/vrijheid
-Niet eerder in mijn (zorgeloze) leven heb ik ervaren wat het betekent om het beredeneerd geheel oneens te zijn met de mainstreamberichtgeving en nooit eerder heb ik hier meegemaakt dat wetenschappelijk onderbouwde argumenten dan wel geheel genegeerd of erger zelfs gecensureerd worden.
Vrijwel alle covid-19-maatregelen vertonen geen bewezen positieve effecten, in tegenstelling tot de wel duidelijk meetbare enorme negatieve gevolgen. Als je deze disproportionaliteit ter sprake brengt word je paradoxaal genoeg meteen in een hoek gedrukt van covid-19 ontkenners en complotdenkers.
Ik vind het beangstigend om te zien hoe makkelijk het grootste deel van de bevolking zich laat beïnvloeden door de gekleurde berichtgeving in de mainstream, niet zelf op onderzoek uitgaat en vrijheidbeperkende nutteloze maatregelen klakkeloos accepteert.
Met als meest recente voorbeeld de invoering van de avondklok. Een draconische maatregel die in geen enkele verhouding staat tot de mogelijke winst die het op zou kunnen leveren. Onderkend door de rechter op 16 februari, maar niet door het demissionaire (!) kabinet, dat zelfgenoegzaam de uitspraak min of meer negeerde en de avondklok vervolgens pesterig verlengde tot (minimaal) eind maart.
Samengevat heeft het hele circus inderdaad alles in zich van een (inter)nationaal totalitair regime.
klinisch psycholoog Mattias Desmet over een zorgelijke ontwikkeling

Tenslotte:
wat straks te doen met de hoofdverantwoordelijken voor alle (onnodige) ellende die het afgelopen jaar over ons is uitgestort?
Laat maar komen die rechtszaak:
het Corona schandaal


Vossenjacht, dun ijs, scheuren, valpartijen en gesloten café's. Toch een topweek.

Zondag 7 - zondag 14 februari